අච්චු ක්රියාවලිය ප්රවාහය

ආයුබෝවන්, අපගේ නිෂ්පාදන උපදෙස් ලබා ගැනීමට එන්න!
1

ද්රව්ය දෘඪතාව පරීක්ෂා කිරීම සහ ප්රමාණය මැනීම

CNC රළු යන්ත්‍රෝපකරණ

ගැඹුරු උදැල්ල විදීම

CNC Finish Milling

EDM

කැටයම් කිරීම

ඔප දැමීම

අච්චු ගැළපීම

උත්සාහ කර බලන්න

අච්චුව විසුරුවා හැරීමේ පරීක්ෂණ නැව්ගත කිරීම

නැව්ගත කිරීමට පෙර ඡායාරූප (තෙල් දැමීම සහ ඇසුරුම් කිරීම).

නැව්ගත කිරීමට පෙර ඡායාරූප (තෙල් දැමීම සහ ඇසුරුම් කිරීම).